กิจกรรมที่ 1
พาน้องกลับโรงเรียน

ระยะทางเดิน-วิ่งสะสม

100000

กิโลเมตร

ยอดเงินบริจาคสะสม

100000

บาท

จำนวนน้องที่ได้ศึกษาต่อ

100000

คน

กิจกรรมที่ 2
จัดตั้งกองทุนแรกเริ่ม
ศูนย์ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในวิกฤตการศึกษา

ผู้สมัครสะสม

100000

คน

ระยะทางเดิน-วิ่งสะสม

100000

กิโลเมตร

จำนวนก้าวก๊อดจิสะสม

100000

ก้าวก๊อดจิ

ขอแสดงความยินดีด้วยคร้าบบ

คุณได้รับ

"ตุ๊กตาก๊อดจิ"

ขอบคุณสำหรับการร่วมกิจกรรม

*ผู้มีสิทธิ์รับของที่ระลึก จะต้องมีการกรอกผลเดิน-วิ่ง ที่ถูกต้องและครบถ้วน ทีมงานจะทำการตรวจสอบ ก่อนจับสลากรายชื่อผู้โชคดี โดยขอสงวนสิทธิ์ผู้โชคดีที่ได้รับของที่ระลึกจากระยะใดระยะหนึ่งแล้ว จะไม่สามารถรับของที่ระลึกในระยะอื่นได้อีก

ของรางวัล

ตุ๊กตาก๊อดจิ

เสื้อวิ่งก๊อดจิ

ผ้าบัฟก๊อดจิ

(Limited Edition)

ตุ๊กตาก๊อดจิ

(Limited Edition)

จำนวน 1,000 ตัว

กติกาสำหรับการแจกของที่ระลึก :

มีสิทธิ์ลุ้นรับตุ๊กตาก๊อดจิ Limited Edition สำหรับผู้ที่วิ่งสะสมระยะทาง ตั้งแต่ 120 กิโลเมตร ขึ้นไป

หมายเหตุ : คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

เสื้อวิ่งก๊อดจิ

PTT Virtual Run

จำนวน 10,000 ตัว

กติกาสำหรับการแจกของที่ระลึก :

มีสิทธิ์ลุ้นรับเสื้อวิ่ง PTT Virtual Run สำหรับผู้ที่วิ่งสะสมระยะทาง ตั้งแต่ 30 กิโลเมตร ขึ้นไป

หมายเหตุ : คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ผ้าบัฟก๊อดจิ

(Limited Edition)

จำนวน 30,000 ผืน

กติกาสำหรับการแจกของที่ระลึก :

มีสิทธิ์ลุ้นรับผ้าบัฟ Limited Edition
สำหรับผู้ที่วิ่งสะสมระยะทาง ตั้งแต่ 10 กิโลเมตร ขึ้นไป

หมายเหตุ : คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ที่มาโครงการ กิจกรรมที่ 1

   จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่โควิด-19 ในปี 2564  ปตท. ได้จัดตั้ง “โครงการลมหายใจเดียวกัน” ขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่ระบบสาธารณสุขในการรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว โดยได้ตรวจคัดกรองผู้ป่วยไปกว่า 125,500 คน และสามารถส่งต่อผู้ป่วยให้เข้าสู่ระบบการรักษาได้อย่างทันท่วงทีกว่า 12,000 คน นอกจากนี้ โควิด-19 ยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ทำให้รายได้ต่อครัวเรือนของคนไทยลดลง เป็นเหตุที่ทำให้เด็กนักเรียนจำนวนมาก อาจจะต้องหลุดออกจากระบบการศึกษา ปตท. ตระหนักดีถึงปัญหาดังกล่าว จึงจัดตั้ง โครงการลมหายใจเพื่อน้อง ขึ้นเพื่อสนับสนุนกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา หรือ กสศ. ในการช่วยเหลือเด็กนักเรียนและเยาวชน ที่มีความเสี่ยงที่จะหลุดออกจากระบบการศึกษาในปี 2565 ให้ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

   ในโอกาสนี้ ปตท. จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกภาคส่วนเข้าร่วมสานต่อลมหายใจเพื่อน้อง ในกิจกรรมเดิน – วิ่งสะสมระยะทาง (Virtual Run) เพื่อแปลงเป็นทุนการศึกษา ซึ่งจะแปลงการวิ่งระยะทาง 10 กม. เป็นทุนการศึกษาจำนวน 2,500 บาท พาน้องกลับโรงเรียนได้ 1 คน โดยตั้งเป้าหมายมอบทุนการศึกษากว่า 150 ล้านบาท ให้แก่น้อง ๆ นักเรียนจำนวนกว่า 60,000 คน ที่มีความเสี่ยงสูงที่จะหลุดจากระบบการศึกษา ผ่านกิจกรรมนี้

กำหนดการและกติกา

ของรางวัล

 • ตุ๊กตาก๊อดจิ (Limited Edition)
  (รางวัลละ 1 ชิ้น มูลค่าของที่ระลึกชิ้นละ 300 บาท)
 • เสื้อวิ่งก๊อดจิ PTT Virtual Run
  (รางวัลละ 1 ชิ้น มูลค่าของที่ระลึกชิ้นละ 250 บาท)
 • ผ้าบัฟก๊อดจิ (Limited Edition)
  (รางวัลละ 1 ชิ้น มูลค่าของที่ระลึกชิ้นละ 75 บาท)

ระยะเวลาร่วมสนุก

 • วันเริ่มกิจกรรม : วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 เวลา 05.00 น.
 • วันสิ้นสุดกิจกรรม : วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 23.59 น.
 • ประกาศผลผู้โชคดี : วันที่ 9 กรกฎาคม 2565 เวลา 18.00 น.
  (ที่หน้าเว็บไซต์ www.ลมหายใจเพื่อน้อง.com)

กติการ่วมกิจกรรม

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องส่งผลวิ่งของตนเองเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำผลของท่านอื่นมาส่งเด็ดขาด
2. ไม่อนุญาตให้ส่งผลระยะทางตลอดทั้งวัน ต้องเป็นระยะทางจากการกดโหมดเดินหรือวิ่งเท่านั้น
3. สามารถส่งผลเดิน – วิ่งได้มากกว่า 1 ครั้งต่อวัน
4. ระบบจะนับผลที่มีการกรอกข้อมูลครบถ้วน ได้แก่ วันที่วิ่ง / ระยะเวลาที่ใช้วิ่ง / ระยะทางที่วิ่ง พร้อมแนบภาพประกอบเท่านั้น
5. ผู้ที่มีสิทธิ์ลุ้นรับของที่ระลึก จะต้องมีการกรอกผลเดิน-วิ่งที่ถูกต้อง และครบถ้วนเท่านั้น โดยทีมงานจะมีการตรวจสอบก่อนประกาศผลต่อไป
6. ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธผลย้อนหลัง หากพบความไม่เหมาะสม หรือไม่ถูกต้องโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า
7. ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับ แก้ไข เพิ่มเติมกติกาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ขอให้ผู้ร่วมกิจกรรมเข้าตรวจสอบการอัปเดตอย่างสม่ำเสมอ
8. ของที่ระลึกไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของที่ระลึกอื่นได้ และไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบ และของที่ระลึกไม่สามารถส่งต่อให้บุคคลอื่นได้
9. หากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ร่วมกิจกรรมท่านใดมิได้ปฎิบัติตาม กฎ และข้อตกลงของกิจกรรม หรือมีเจตนาทำลายการดำเนินกิจกรรม คณะกรรมการมีสิทธิ์เด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณามิให้ผู้นั้นเป็นผู้ร่วมกิจกรรมต่อไป และมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกกฎ กติกา และการให้ของที่ระลึกตามความเหมาะสมเมื่อใดก็ได้
10. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ เกี่ยวกับคุณภาพของของที่ระลึก และความสูญหาย หรือเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับของของที่ระลึก ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด โดยผู้ร่วมรายการ หรือผู้ที่ได้รับรางวัลไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากบริษัทฯ ทั้งสิ้น
11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับของที่ระลึกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ของที่ระลึกใหม่นั้นจะมีมูลค่าเทียบเท่าของของที่ระลึกเดิม
12. บริษัทฯ จะจัดส่งของที่ระลึกภายใน 60 วัน จากวันประกาศผลผู้โชคดี
13. การตัดสินจากคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี
14. ของรางวัลจะจัดส่งภายในประเทศไทยเท่านั้น

สามารถติดตามการอัปเดตได้ที่ www.ลมหายใจเพื่อน้อง.com และ LINE : @PTTVirtualRun

Reward

 • Godji Doll (Limited Edition)
  (1 doll per prize, value at 300 baht per prize)
 • Screen print Godji running t-shirt PTT Virtual Run
  (1 t-shirt per prize, valued at 250 baht per prize)
 • Godji Buff (Limited Edition)
  (1 piece per prize, value 75 baht per prize)

Activity duration

Rules for participating in activities

 1. Participants must submit their own running results only. In addition, submission the results for others are strictly prohibited.
 2. Submitting the walking / running distance results that has been record throughout the whole day is not allow. Only the distance from walking / running record per mode is acceptable.
 3. You are allow to submit more than one walking / running record per day.
 4. The system will count the results that has been fill in completely, such as, running date / running time / distance run with attached illustrations only.
 5. Participants who are eligible to receive the souvenirs must complete and filled in a valid form of the walk / run records. The results will then be check by the staff before it is announce.
 6. We reserve the right to reject retrospective results, if such results is subject to be inappropriate or inaccurate without prior notice.
 7. We reserve the right to modify, amend and add rules, without prior notice. Participants are advice to check for updates regularly.
 8. If the Board should considers any participants who does not follow the rules and agreements of the activity or has an intent to abolish the activity, the committee therefore, is the sole judgment and has the absolute right to consider such participants to further participate in the activity or not. Moreover, the Board will has the right to change, amend or cancel such rules, and rewards should it seems appropriate.
 9. Prizes is not allow to be exchanged for cash, as well as swapping for other prizes. In addition, no payment should be included in the prize and passing the prized on to another person is not acceptable.
 10. PTT Company is not liable for the quality of the rewards. Any loss or damage that may occur with the prize for whatever reason by the participants or by the winner has no right to claim any damages from the company.
 11. The company reserves the right to change the details of the prize without prior notice. However, the new reward will have the same value as the original reward.
 12. The company will deliver the prizes within 30 days from the announcement of the lucky winner.
 13. The decision made by the committee is consider as final in all cases.
 14. The prizes will be deliver within Thailand only.

Please follow us for further updates at https://register-account.com/PTTVirtualRun and LINE @PTTVirtualRun

ช่องทางการรับสมัคร และส่งผลการเดิน-วิ่ง

www.ลมหายใจเพื่อน้อง.com หรือ LINE Official @PTTVirtualRun

ที่มาโครงการ กิจกรรมที่ 2

  จากพลังคนไทยกว่า 62,426 คน ที่ร่วมกันทำให้เป้าหมายแรกสำเร็จ สามารถช่วยกันพาน้อง ๆ กว่า 60,000 คน กลับเข้าระบบการศึกษาได้อย่างรวดเร็ว ปตท. จึงขอเชิญชวนคนไทยร่วมต่อลมหายใจเพื่อน้องกับก๊อดจิอีกครั้ง ด้วยเป้าหมายใหม่ที่ท้าทายขึ้นในการจัดตั้ง “กองทุนแรกเริ่มศูนย์ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในวิกฤตการศึกษา” จำนวน 20 ล้านบาท ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการดูแลเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะ / เหตุการณ์ / ปัจจัยไม่คาดคิด, อุบัติเหตุ, อาชญากรรมต่าง ๆ ทั้งต่อครอบครัว หรือแม้แต่ตัวเด็กๆ เอง ทำให้เด็กและเยาวชนเหล่านี้มีความเสี่ยงที่จะหลุดออกจากระบบการศึกษากะทันหันและฉุกเฉิน ให้ได้กลับเข้าศึกษาในโรงเรียนอย่างทันท่วงที

  ขอพลังคนไทยร่วมกันสะสมระยะเดิน-วิ่งต่อเนื่อง เพื่อช่วยเหลือน้องๆ อีกครั้ง โดยการสะสมระยะทางรวม 20 ล้านก้าวก๊อดจิ ทุกๆ 1 กิโลเมตร = 3 ก้าวก๊อดจิ สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2565 นี้

  สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่สะสมระยะเดิน-วิ่งตั้งแต่ 15 พฤษภาคม 2565 สามารถสะสมระยะต่อเนื่องเพื่อลุ้นรับของที่ระลึกได้จนสิ้นสุดโครงการ

กำหนดการและกติกา

กติการ่วมกิจกรรม

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถสะสมระยะเดิน-วิ่ง แล้วนำส่งผลระยะทางในหน่วย “กิโลเมตร” ได้ตามปกติ ทีมงานจะนำมาคำนวณระยะทางเป็นหน่วย “ก้าวก๊อดจิ” โดย 1 กิโลเมตร มีค่าเท่ากับ 3 ก้าวก๊อดจิ
2. หน่วยก้าวก๊อดจิ จะเริ่มนับตั้งแต่กิโลเมตรที่ 600,001 กิโลเมตรเป็นต้นไป
3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องส่งผลวิ่งของตนเองเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำผลของท่านอื่นมาส่งเด็ดขาด
4. ไม่อนุญาตให้ส่งผลระยะทางตลอดทั้งวัน ต้องเป็นระยะทางจากการกดโหมดเดินหรือวิ่งเท่านั้น
5. สามารถส่งผลเดิน – วิ่งได้มากกว่า 1 ครั้งต่อวัน
6. ระบบจะนับผลที่มีการกรอกข้อมูลครบถ้วน ได้แก่ วันที่วิ่ง / ระยะเวลาที่ใช้วิ่ง / ระยะทางที่วิ่ง พร้อมแนบภาพประกอบเท่านั้น
7. ผู้ที่มีสิทธิ์ลุ้นรับของที่ระลึก จะต้องมีการกรอกผลเดิน-วิ่งที่ถูกต้อง และครบถ้วนเท่านั้น โดยทีมงานจะมีการตรวจสอบก่อนประกาศผลต่อไป
8. ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธผลย้อนหลัง หากพบความไม่เหมาะสม หรือไม่ถูกต้องโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า
9. ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับ แก้ไข เพิ่มเติมกติกาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ขอให้ผู้ร่วมกิจกรรมเข้าตรวจสอบการอัปเดตอย่างสม่ำเสมอ
10. ของที่ระลึกไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของที่ระลึกอื่นได้ และไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบ และของที่ระลึกไม่สามารถส่งต่อให้บุคคลอื่นได้
11. หากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ร่วมกิจกรรมท่านใดมิได้ปฎิบัติตาม กฎ และข้อตกลงของกิจกรรม หรือมีเจตนาทำลายการดำเนินกิจกรรม คณะกรรมการมีสิทธิ์เด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณามิให้ผู้นั้นเป็นผู้ร่วมกิจกรรมต่อไป และมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกกฎ กติกา และการให้ของที่ระลึกตามความเหมาะสมเมื่อใดก็ได้
12. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ เกี่ยวกับคุณภาพของของที่ระลึก และความสูญหาย หรือเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับของของที่ระลึก ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด โดยผู้ร่วมรายการ หรือผู้ที่ได้รับรางวัลไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากบริษัทฯ ทั้งสิ้น
13. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับของที่ระลึกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ของที่ระลึกใหม่นั้นจะมีมูลค่าเทียบเท่าของของที่ระลึกเดิม
14. บริษัทฯ จะจัดส่งของที่ระลึกภายใน 60 วัน จากวันประกาศผลผู้โชคดี
15. การตัดสินจากคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี
16. ของรางวัลจะจัดส่งภายในประเทศไทยเท่านั้น

สามารถติดตามการอัปเดตได้ที่ www.ลมหายใจเพื่อน้อง.com และ LINE : @PTTVirtualRun

แนะนำสถานที่เดิน-วิ่งโดย ปตท.

ป่าในกรุง

81 ถนน สุขาภิบาล 2 แขวงดอกไม้ เขต ประเวศ 10250

ป่าวังจันทร์

222 หมู่ 1 ตำบล ป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ ระยอง 21210

ศูนย์สิรินาถราชินี

ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน ตำบล ปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 77220

คุ้งบางกะเจ้า

อ.พระประเเดง จ.สมุทรปราการ

หอศิลป์ ณ บ้านเจ้าพระยา

49 ถนน พระอาทิตย์ แขวง ชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

สวนสมุนไพร
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

39 ทางหลวงหมายเลข 3191 ตำบล ห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง ระยอง 21180